Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

row-boat /'rəʊbəʊt/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như rowing-boat