Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuyền con; xuồng con (một người chèo)

    * Các từ tương tự:
    skiffle, skiffle-group, skiffling