Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    shuns; shunned; shunning
    [+ obj] :to avoid (someone or something)

    * Các từ tương tự:
    shunt