Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • interj
    ((viết tắt) của attention) nghiêm!

    * Các từ tương tự:
    shun, shunless, shunt, shunted, shunter, shunting, ′shun, ′shun