Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Thán từ
    (quân sự) (attention nói tắt)
    nghiêm!

    * Các từ tương tự:
    shun, shunless, shunt, shunted, shunter, shunting, ′shun, 'shun