Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lên mặt ta đây đạo đức hơn người

    * Các từ tương tự:
    priggishly, priggishness