Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

priggishness /'prigi∫nis/  

  • Danh từ
    thói lên mặt ta đây đạo đức hơn người