Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ra vẻ đoan trang

    * Các từ tương tự:
    prudishly, prudishness