Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old-maidish /əʊl'meidi∫/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    khó tính; kiểu cách