Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    quá khắt khe