Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puristic /pjuə'ristik/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) thuần tuý chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    puristical, puristically