Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thông thái rởm
    nệ chi tiết, nệ quy tắc

    * Các từ tương tự:
    pedantically