Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pedagogic /pedə'gɔdik/  

  • Tính từ
    sư phạm

    * Các từ tương tự:
    pedagogic(al), pedagogic[al], pedagogical, pedagogically, pedagogics