Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pedantically /pi'dæntikli/  

  • Phó từ
    [một cách] thông thái rởm
    [một cách] nệ chi tiết;[một cách] nệ quy tắc