Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

professorial /prɒfi'sɔ:riəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] giáo sư; nh giáo sư
  a professorial post
  một chức vị giáo sư
  professorial duties
  trách nhiệm giáo sư

  * Các từ tương tự:
  professorially