Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

priggishly /'prigi∫li/  

  • Phó từ
    [theo kiểu] lên mặt ta đây đạo đức hơn người