Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

niminy-piminy /'nimini'pimini/  

  • Tính từ
    điệu bộ màu mèo, õng ẹo