Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formalistic /fɔ:mə'listik/  

  • Tính từ
    hình thức, hình thức chủ nghĩa