Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

particular /pɚˈtɪkjəlɚ/