Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

particularity /pətikjʊ'lærəti/  

  • Danh từ
    tính cá biệt
    sự chú ý đến chi tiết, sự chính xác