Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outstanding /aʊtˈstændɪŋ/