Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

particularism /pə'tikjulərizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa đặc thù
    chủ nghĩa phân lập
    sự trung thành tuyệt đối (đối với một đảng phái, môn phái)