Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumstance /ˈsɚkəmˌstæns/