Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

independent /ˌɪndəˈpɛndənt/