Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

independent means /,indipendənt'mi:nz/  

  • thu nhập riêng đủ sống
    một phụ nữ có thu nhập riêng đủ sống