Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

independently /,indi'pendəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc lập