Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

independent clause /,indipendənt'klɔ:z/  

  • (ngôn ngữ học)
    mệnh đề độc lập