Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Independent variable   

  • (Kinh tế) Biến độc lập
    Biến xuất hiện ở về phải của dấu phương trình, gọi là biến không phụ thuộc bởi vì giá trị của nó được xác định một cách độc lập hoặc được xác định ngoài phương trình này