Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đảng phái
    không thiên vị, vô tư