Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundamental /ˌfʌndəˈmɛntn̩/