Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundamentalism /fʌndə'mentəlizəm/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    thuyết chính thống (tin tuyệt đối kinh thánh)