Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundamental wavelength   

  • (Kỹ thuật) độ dài sóng cơ bản