Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quintessential /kwinti'sen∫l/  

  • Tính từ
    [thuộc] tinh chất, [thuộc] tinh hoa

    * Các từ tương tự:
    quintessentially