Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quintessentially /kwinti'sen∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] hoàn hảo;[một cách] đặc biệt
    a sense of humour that is quintessentially British
    một tinh thần hài hước đặc Ăng-lê