Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) sóng cơ bản

    * Các từ tương tự:
    fundamental wavelength