Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundamental particle /fʌndə'mentl'pɑ:tikl/  

  • Danh từ
    (vật lý) hạt cơ bản