Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundamental frequency   

  • (Kỹ thuật) tần số cơ bản