Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundamentality /fʌndə'mentæliti/  

  • Danh từ
    tính chất cơ bản, tính chất cơ sở, tính chất chủ yếu