Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mạnh khỏe, sự sung sức
  trong một số môn thể thao, thể lực không quan trọng bằng kỹ thuật
  fitness for something (to do something)
  sự phù hợp, sự thích hợp
  her fitness for the job cannot be questioned
  rõ ràng là cô ta thích hợp với công việc đó