Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seemliness /'si:mlinis/  

  • Danh từ
    sự lịch sự; sự hợp hoàn cảnh, sự hợp lề thói