Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

qualification /ˌkwɑːləfəˈkeɪʃən/