Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eligibility /,elidʒə'biləti/  

  • Danh từ
    sự đủ tư cách, sự thích hợp