Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Brit spelling of draft
  noun
  plural draughts
  [count] Brit :2checker

  * Các từ tương tự:
  draughtboard, draughts