Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potation /pəʊ'tei∫n/  

  • Danh từ
    (đùa)
    sự uống
    thức uống có rượu; rượu