Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draught-hole /'drɑ:fthoul/  

  • Danh từ
    thỗ thông gió, lỗ thông hơi (trong lò...)