Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draught-board /'drɑ:ftbɔ:d/  

  • Danh từ
    (từ Anh) (từ Mỹ checkerboard)
    bàn cờ đam