Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draught-beer /'drɑ:ftbiə/  

  • Danh từ
    bia thùng