Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    trét những lỗ nứt ở tường để đề phòng gió lọt qua