Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combination /ˌkɑːmbəˈneɪʃən/