Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

syndication /,sindi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự cung cấp qua một tổ chức chung để đăng trên nhiều báo khác nhau